Gratis verzending
Gratis verzending (postnl) op bestellingen van € 40,00 en meer.
Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Flynns: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Capucijnenstraat 36, 5025LG te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69100845.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Flynns een overeenkomst als bedoeld in lid 4 heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Flynns en de consument gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Flynns en de consument, middels het bestelproces op de website, tot stand gekomen overeenkomst waarmee Flynns zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Website: www.flynns.nl.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Flynns aan de consument te leveren zaken, waaronder uiteenlopende accessoires voor honden en andere artikelen met betrekking tot honden begrepen kunnen zijn.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Flynns, zoals geopenbaard op de website, en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Indien en voor zover het bepaalde in het door de consument aanvaarde aanbod op de website, uitdrukkelijk afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het uitdrukkelijk in het aanbod op de website bepaalde boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Flynns is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.
 2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Flynns dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Flynns op de daartoe aangewezen wijze heeft aanvaard en de consument heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het betreffende aanbod zijn vermeld. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zal Flynns de bestelling van de consument zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a)    de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zoals in geval van consumptiemiddelen;

b)    de levering van producten die snel bederven of die een dusdanig beperkte houdbaarheid hebben dat toepassing van het recht van ontbinding redelijkerwijs niet van Flynns kan worden gevergd;

c)    de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

d)    een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

 1. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Flynns aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Flynns. Zo spoedig mogelijk nadat Flynns in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Flynns de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de betreffende producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Flynns retourneren.
 4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Flynns is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.
 5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 7. Flynns zal de ten aanzien van de geretourneerde producten van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument terugbetalen, mits de producten door Flynns zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Flynns niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Flynns aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De levering van bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres.
 2. Flynns behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
 4. Flynns spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Flynns vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Flynns spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Flynns treedt niet eerder in dan nadat de consument Flynns schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Flynns zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Flynns alle voor de levering benodigde gegevens van de consument heeft ontvangen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument, behoudens verzuim van Flynns als bedoeld in lid 4, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 7. Indien Flynns als gevolg van een aan de consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT

 1. Flynns staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een door Flynns, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de consument jegens Flynns kunnen doen gelden.
 2. Het recht van de consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Flynns is geklaagd.
 3. Geen grond voor klachten en aanspraken op non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Flynns of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Flynns en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Flynns zijn uitgevoerd.
 4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flynns worden geretourneerd.
 5. Indien de consument een geldig beroep doet op non-conformiteit, zal Flynns het betreffende product herstellen of vervangen, zulks naar keuze van Flynns. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de consument aanspraak op een redelijke financiële compensatie, vastgesteld aan de hand van de aard van het gebrek en de periode waarvan de consument zonder gebreken van het product gebruik heeft kunnen maken. Een dergelijke financiële compensatie bedraagt ten hoogste de prijs die de consument voor het betreffende product heeft betaald.
 6. Uitsluitend indien de consument onterecht een beroep doet op non-conformiteit, komen de daaraan verbonden kosten van retournering van de producten, alsook de redelijkerwijs door Flynns gemaakte onderzoekskosten, voor rekening van de consument.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Flynns is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Flynns bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst te vorderen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN & BETALINGEN

 1. De door Flynns vermelde prijzen zijn inclusief btw. De bezorgkosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, aanvullend voor rekening van de consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief bezorgkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op (een van) de door Flynns aangewezen betaalmethode(n).
 3. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Flynns niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de consument de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Flynns verschuldigde bedragen heeft voldaan. In geval betaling bij levering is overeengekomen, is Flynns gerechtigd de aflevering op te schorten totdat de betaling is voldaan.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument, één ander conform de Wet Incassokosten.
 6. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal Flynns niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, zoals ten aanzien van verstrekte specificaties met betrekking tot een eventuele maatwerkbestelling. Voorts draagt de consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Flynns kan worden toegerekend.
 2. De aansprakelijkheid van Flynns is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Flynns betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6.2, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail of anderszins schriftelijk te worden ingediend bij Flynns.
 2. Bij Flynns ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen partijen kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Flynns dan wel zijn toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. Een aan de consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Flynns het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Alle door Flynns aan de consument geleverde producten blijven eigendom van Flynns totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of enige geschillencommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein